Se alla

Skola och utbildning

Liberalerna vill:

Liberalerna vill

 • Att alla elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga att söka gymnasiet.
 • Ge lärarna mer tid för undervisning genom att anställa lärarassistenter.
 • Fortsätta arbetet med att skapa mindre grupper i förskolan.
 • Eftersträva tidiga stödinsatser där det behövs med särskilt fokus på språk och matematik.
 • Skapa en närmare koppling mellan grundskola och gymnasieskola.
 • Skapa förutsättningar för att alla elever fullföljer gymnasieskolan med fullständiga betyg.
 • Öka resurserna till elevhälsan.
 • Inrätta en gemensamt administrerad kö för alla kommunala skolor och friskolor i Alingsås.
 • Öka kontakten mellan gymnasieprogrammen och företagen.
 • Skapa en tvåårig IT-teknisk utbildning förlagd till Alingsås
 • Att i samarbete med universitet och högskolor företag etablera eftergymnasial utbildning med fokus på ”life science”, ”automotive”, handel och hållbart byggande.

Kunskap ger människor möjlighet att förverkliga sina drömmar. En god utbildning ger en grund för att skaffa jobb men också för att förstå och vara med och påverka samhället.

Vårt mål är att alla barn och ungdomar, oavsett bakgrund, ska nå sin fulla potential. Språkförståelse, läsning och kunskaper i matematik är särskilt viktiga baskunskaper som måste prioriteras. En förutsättning för att elever ska kunna nå kunskapsmålen är att de har lugn och ro i skolan. Studiero är en rättighet för alla elever.

Skolan ska vara likvärdig för att alla elever ska få samma möjligheter. Samtidigt värnar Liberalerna möjligheten att välja skola. Likvärdigheten skapas genom att höga kvalitetskrav ställs på alla skolor. Samma regler ska gälla oavsett huvudman.

Alingsås ska i samverkan med universitet och högskolor i regionen erbjuda utbildning som möter behoven från företag, myndigheter och andra verksamheter.