Se alla

Sociala frågor, vård och äldre

Liberalerna vill:

Liberalerna vill

 • Att det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika och tobak intensifieras.
 • Att kommunen ska arbeta för ett närmare samarbete mellan skola, socialtjänst och ungdomspsykiatri för att möta den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar – enklare och snabbare möten genom väl upparbetade kontakter.
 • Att träffpunkterna för äldre utvecklas – mer strukturerat samarbete med frivilliga och föreningar för ett mer varierat utbud av aktiviteter.
 • Att boendeformer, stöd och service ska anpassas efter behov och önskemål.
 • Att trygghetsboende ska finnas som ett steg mellan egen bostad och äldreboende.
 • Att stödet till anhörigvårdare byggs ut, blir mer flexibelt och sätts in tidigare.
 • Att kommunen genomför pilotprojekt där undersköterskor och servicepersonal kan avlasta sjuksköterskor.
 • Prioritera samverkan mellan skol, socialtjänst, polis, kultur- och föreningsliv.
 • Inrätta en ”lotsfunktion” för den funktionshindrade och anhöriga kring insatser inom LSS.
 • Skapa fler boendeplatser inom LSS.
 • Skapa fler och olika former av platser inom äldreboenden.
 • Öppna för privata alternativ exempelvis genom IOP-lösningar – idéburet offentligt partnerskap.
 • Att kvalitetssäkring inom vårdområdet fortsatt prioriteras.
 • Att samverkan mellan socialförvaltning, arbetsförmedling, försäkringskassa och civilsamhället för långtidsarbetslösa ska öka.

Alla har rätt till en grundläggande trygghet. Socialförsäkringen ska finnas där för dig om du har en funktionsvariation eller sjukdom, är äldre eller hemma med småbarn, och behöver ekonomiskt skydd. Boendeformer, stöd och service ska anpassas efter behov och önskemål.

För oss är det självklart att du som är äldre och vill fortsätta förvärvsarbeta ska få göra det. Att du har levt längre ska inte vara något hinder. Många aktiva seniorer och andra bidrar i vår kommun dessutom som volontärer. Vi verkar för att bygga ut detta ytterligare.

De sista åren i livet ska vara precis lika värdefulla som de första. Ingen ska behöva vara orolig för att inte få den omsorg de behöver. Valfriheten måste ökas och byråkratin måste minskas. Vi verkar för fler trygghetsboenden samt en utbyggnad av äldreboenden och LSS-boenden (boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).